top of page

Veridos Ματσούκης Α.Ε.: Σε σταθερή ανοδική πορεία
Σε σταθερή ανοδική πορεία βρίσκεται η εταιρία Veridos Ματσούκης Α.Ε, η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα, που παράγει ταξιδιωτικά έγγραφα δηλαδή διαβατήρια, ταυτότητες, άδειες παραμονής ή οδήγησης όπως επίσης και γραμματόσημα. Πιό συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών το 2022 αυξήθηκε κατά 19% σε σχέση με το 2021 και ανήλθε σε  45,2 εκατομμύρια με ποσοστό μεγαλύτερο του 99% των πωλήσεων να αφορά σε εξαγωγές που προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από ενδοομιλικές παραγγελίες.

Ειδικότερα, το 2022 η Εταιρεία παρήγαγε 5,2 εκατομμύρια διαβατήρια, 6.0 εκατομμύρια ηλεκτρονικά εξώφυλλα διαβατηρίων, 4,2 εκατομμύρια κάρτες ID1(ταυτότητες) και 10 εκατομμύρια κάρτες ID3 (σελίδες προσωπικών δεδομένων για τα διαβατήρια).

Στους πελάτες της εταιρίας περιλαμβάνονται χώρες από όλον τον κόσμο καθώς και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κερδοφορία προ φόρων διαμορφώθηκε στο 4,5% ή 2 εκατομμύρια ευρώ.

Στον τομέα των επενδύσεων, η Εταιρεία συνέχισε την πολιτική της πλήρους επανεπένδυσης των κερδών, επενδύοντας συνολικά  2,2 εκατομμυρίων ευρώ κυρίως σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό. Ταυτόχρονα εντός του 2022 εγκρίθηκε και το νέο φιλόδοξο πενταετές επενδυτικό πλάνο, ύψους άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων κατά την παρελθούσα χρήση παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με το μέσο όρο ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης να διαμορφώνεται στα 286 άτομα. Παράλληλα, η Εταιρεία επιχειρώντας να αμβλύνει την επίδραση του υψηλού πληθωρισμού στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, υιοθέτησε σειρά εκτάκτων μέτρων για την ενίσχυση των ασθενέστερων εργαζομένων, αποδεικνύοντας εμπράκτως πως είναι ένας αξιόπιστος και κοινωνικά ευαίσθητος εργοδότης.

Κατά την τρέχουσα χρήση η Εταιρεία αναμένει σημαντική ανάπτυξη των εργασιών και αύξηση της παραγωγής η οποία σε πολλές περιπτώσεις αναμένεται να πλησιάσει το 100% της συνολικής δυναμικότητας.

Ειδικότερα, βάσει της τελευταίας επίσημης αναθεώρησης του προϋπολογισμού, η παραγωγή διαβατηρίων αναμένεται να αγγίξει τα 10 εκατομμύρια τεμάχια, η παραγωγή πολυ-ανθρακικών καρτών θα κυμανθεί στις 11 εκατομμύρια κάρτες τύπου ID1 και 10  εκατομμύρια τύπου ID3 ενώ η παραγωγή ηλεκτρονικών εξωφύλλων διαβατηρίων θα πλησιάσει τα 6 εκατομμύρια τεμάχια.

Τα ανωτέρω αναμένεται να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών σε επίπεδα άνω των 60 εκατομμύριων ευρώ με την κερδοφορία προ φόρων και τόκων (EBIT) να εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Σημαντική θα είναι και η αύξηση του έμψυχου δυναμικού το οποίο θα ανέλθει σε 325 εργαζόμενους με κάποιες γραμμές παραγωγής να λειτουργούν 7 ημέρες  την εβδομάδα και 24 ώρες την  ημέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την τρέχουσα χρήση η Εταιρεία προχώρησε σε προϋπολογισμένες αυξήσεις μισθών και ημερομισθίων καθώς και στην χορήγηση επιπλέον παροχών προς όλους τους εργαζόμενους, με ένα μεγάλο μέρος του επιπλέον κόστους μισθοδοσίας να καλύπτεται από αναμενόμενες βελτιώσεις των δεικτών παραγωγικότητας, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει τη διατήρηση των τελικών προσφερόμενων τιμών σε ιδιαιτέρως ανταγωνιστικά επίπεδα.  

Παράλληλα, το επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την προσθήκη νέας υπερσύγχρονης γραμμής παραγωγής πολυ-ανθρακικών καρτών να είναι προγραμματισμένη για το τρίτο τρίμηνο του έτους. Η γραμμή αυτή αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία άμεσα, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Εταιρεία να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγική της δυναμικότητα.

«Η συγκεκριμένη επένδυση, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Δημήτρης Ματσούκης, σε συνδυασμό με ένα πλέγμα λοιπών βελτιώσεων και προσθηκών σε μηχανολογικό εξοπλισμό, λογισμικό και κτιριακές υποδομές, ευελπιστούμε πως θα εδραιώσει ακόμα περισσότερο την παρουσία μας στη διεθνή αγορά και θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε το μερίδιό μας απορροφώντας επιτυχώς ένα μεγάλο μέρος της συνεχώς αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης για ταξιδιωτικά έγγραφα υψηλής τεχνολογίας».

Comments


bottom of page