Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης

Η Ποιότητα και η Ασφάλεια στην Veridos Matsoukis είναι υψίστης προτεραιότητας και αποτελούν το θεμέλιο για όλα όσα κάνουμε. 

Αυτό ισχύει για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, από τις αγορές έως τις πωλήσεις και για το σύνολο του χαρτοφυλακίου των  προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της εταιρίας είναι μια πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα για:

-          Την Ποιότητας των Προϊόντων και Υπηρεσιών που προσφέρουμε, σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 9001

-          Την Ασφάλεια των Διεργασιών Εκτυπώσεων Ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14298 και τις ειδικές απαιτήσεις της Intergraf

-          Την Προστασία του Περιβάλλοντος προς όφελος της ίδιας της εταιρίας και των εργαζομένων σε αυτή, αλλά ευρύτερα και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001

-          Την Ασφάλεια των Πληροφοριών που παράγονται, αποθηκεύονται και διακινούνται στην εταιρεία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001

-          Την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο BS OHSAS 18001

-          Την Διαχείριση των Υπηρεσιών Πληροφορικής σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 20000

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Veridos Matsoukis ελέγχεται και πιστοποιείται από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης ως προς την συμμόρφωσή του με τα διεθνή πρότυπα ISO, την νομοθεσία και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Intergraf Certificate
Intergraf Certificate

CWA 15374:2005 Προμηθευτής βιομηχανίας εκτυπώσεων ασφαλείας

press to zoom
INTEGRAF Certificate
INTEGRAF Certificate
press to zoom
Common Criteria Certificate
Common Criteria Certificate

ΕΑL 5+

press to zoom
ISO 14001:2004
ISO 14001:2004

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

press to zoom
ISO 27001:2005
ISO 27001:2005

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφoριών

press to zoom
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

press to zoom
OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007

Σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας

press to zoom
ISO 20000-1:2011
ISO 20000-1:2011

Σύστημα Διαχείρισης Διεργασιών Ασφαλείας

press to zoom